facebook
DR PIONTEK zaoczne szkoły dla dorosłych: zaoczne liceum dla dorosłych Łódź, zaoczne liceum dla dorosłych Bełchatów, zaoczne liceum dla dorosłych Zduńska Wola. W nauczaniu wiedziemy prym więcej @ piontek.edu.pl 2015-08-28

Aktualności Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

wydarzenia w szkołach w Łodzi, Bełchatowie, Zduńskiej Woli; terminy, relacje, przykładowe rozwiązania egzaminów maturalnych i semestralnych


19 Lat w Edukacji.

2015-08-28

19 lat w edukaji

Minęło już 19 lat od kiedy założyliśmy pierwszą szkołę dla dorosłych. Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście i zapraszamy następne pokolenia do naszych szkół.

wróć do góry
Rekrutacja 2015. Zapraszamy do Szkół.

2015-08-13

rekrutacja 2015

Rozpoczynamy rekrutacje w liceach zaocznych i wieczorowych. Aby zapisać się do szkoły dla dorosłych należy udać się osobiście ze świadectwem ukończenia poprzedniej szkoły lub z indeksem i wypełnić na miejscu formularz przyjęć. Osoby, które chcą zapisać się przez internet proszone są o wydrukowanie formularza, który znajduje się na poszczególnych stronach szkół i wysłanie go pocztą - listem poleconym wraz ze świadectwem ukończenia klasy niższej lub poprzedniej szkoły.

wróć do góry
Urlopy w Sekretariatach Liceum dla Dorosłych w Łodzi, Bełchatowie i Zduńskiej Woli.

2015-07-01

W związku z sezonem wakacyjnym informujemy, że szkoły są czynne w godzinach: 9:00 - 15:00 . Urlop w sekretariacie trwa w:

 • Łodzi od 3 sierpnia do 7 sierpnia 2015r.,
 • Bełchatowie od 13 lipca do 7 sierpnia 2015r.,
 • Zduńskiej Woli od 20 lipca do 31 lipca 2015r.
W tym czasie - jeśli to konieczne prosimy o kontakt z dyrekcją.

wróć do góry
Wyniki Egzaminu Maturalnego

2015-06-16

wyniki egzaminu maturalnego

Data wydania zaświadczenia : 30 czerwca 2015 r.

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Angielskiego 2015r.

2015-05-04

wróć do góry
Arkusze Egzaminacyjny z Matematyki 2015r.

2015-05-05

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Polskiego 2015r.

2015-05-04

wróć do góry
od 01 do 03 Maja - Tylko Długi Weekend?

2015-04-29

od 01 do 03 Maja - Tylko Długi Weekend w Liceum dla Dorosłych?

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński (1793), aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 roku uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

Król Stanisław August opisał Konstytucję 3 Maja, według współczesnego mu zapisu, jako „opartą w głównej mierze na konstytucji Stanów Zjednoczonych, lecz bez błędów w niej zawartych, zaadaptowaną do warunków panujących w Polsce”. Rzeczywiście, w polskiej i amerykańskiej konstytucji widoczne są podobne wpływy oświeceniowe, jak np. myśl Monteskiusza o podziale i równowadze władzy pomiędzy organami – tak aby, wg słów Konstytucji 3 Maja (artykuł V), „...całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcyjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających...” – jak również idea powołania dwuizbowego parlamentu. Konstytucja przyznała władzę narodowi, aczkolwiek trudności budzi zdefiniowanie tego podmiotu. Ustrojodawcy zabrakło konsekwencji, przemyślanej koncepcji i ostatecznie nie był w stanie klarownie zdefiniować narodu, mimo iż często się do niego odwoływał. Naród należy definiować w kontekście konkretnego postanowienia Ustawy, gdyż w tekście aktu znajdujemy trzy różne rozumienia narodu: 1. naród, jako wszyscy mieszkańcy państwa (wszyscy poddani), bez względu na przynależność stanową; 2. naród, jako naród polityczny – a więc konkretny stan, szlachta; 3. naród, jako zamożna część wszystkich mieszkańców państwa, która sprawuje władzę polityczną. W kontekście rozważań o suwerenie naród rozumieć trzeba właściwie jako szlachtę, i to „posesyjną”.

Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą.

Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej. Ograniczała również demokrację, pozbawiając część społeczeństwa (szlachtę gołotę, tzn. nieposiadającą dóbr ziemskich) praw politycznych. We wcześniejszym (18 kwietnia 1791) akcie prawnym „Miasta Nasze Królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej” prawa te nadano mieszczaństwu. W jego artykule III zastrzeżono, że będzie on integralną częścią Konstytucji. Akt ten nadawał mieszczaństwu prawo do bezpieczeństwa osobistego (neminem captivabimus nisi iure victum), prawo do posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji państwowej, prawo nabywania szlachectwa. W akcie tym obejmowano pospólstwo opieką „prawa i administracji rządowej”. Był to pierwszy krok w kierunku zniesienia poddaństwa chłopów i nadania praw wyborczych tej największej, a zarazem najbardziej wyzyskiwanej klasie społecznej.

Konstytucja przewidywała zebrania sejmu zwyczajne – co dwa lata oraz nadzwyczajne w razie narodowej potrzeby. Izba niższa (Izba Poselska) składała się z 204 posłów oraz 24 przedstawicieli (plenipotentów) miast królewskich. Izba wyższa (Izba Senacka) składała się z 132 członków: senatorów, wojewodów, kasztelanów, ministrów oraz biskupów.

Władza wykonawcza spoczywała w rękach rady królewskiej, która nosiła nazwę Straży Praw. Komisji przewodniczył król. Składała się z pięciu wskazanych przez niego ministrów: ministra policji, pieczęci (tzn. spraw wewnętrznych – pieczęć była tradycyjnym atrybutem wcześniejszych kanclerzy), ministra pieczęci spraw zagranicznych, ministra belli (ministra wojny), ministra skarbu. Ministrowie byli wybierani przez króla, ale odpowiadali przed sejmem. Oprócz ministrów w komisji znajdował się również prymas (będący przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej) oraz (bez prawa głosu) – następca tronu, marszałek sejmu i dwóch sekretarzy. Rada ta wywodziła się z analogicznej funkcjonującej w poprzednich dwóch stuleciach sankcjonowanej przez Artykuły Henrykowskie (1573). Każdy akt prawny wydany przez króla wymagał kontrasygnaty jednego z ministrów. Zasada mówiąca, że król nic sam przez się nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi być nie może jest analogiczna do brytyjskiej The King can do no wrong – król nie może czynić źle.

By wzmocnić jedność i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej konstytucja zniosła Unię Polsko-Litewską na rzecz państwa unitarnego. W konsekwencji konstytucja oraz akt Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów kładły kres istniejącej od 1569 r. unii realnej między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim tworząc oficjalnie Rzeczpospolitą Polską. Na miejsce wolnej elekcji wprowadzono elekcję w ramach dynastii. Drugie postanowienie miało na celu zmniejszenie wpływu obcych mocarstw na wybór następcy tronu. Zgodnie z konstytucją po śmierci Stanisława Poniatowskiego tron miał się stać dziedziczny i zostać przekazany Fryderykowi Augustowi I z dynastii Wettynów, z której pochodzili dwaj poprzedni polscy królowie.

Konstytucja zniosła kilka instytucjonalnych źródeł słabości rządu i anarchii – m.in. liberum veto, konfederacje, skonfederowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich wynikający z wiążącej natury instrukcji nadawanych przedstawicielom do sejmu.

Konstytucja uznawała katolicyzm za religię panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznania, choć apostazja, czyli odejście od katolicyzmu, było nadal przestępstwem. Liczebność armii miała wzrosnąć do 100 tys. żołnierzy. Wprowadzono stałe podatki – 10% dla szlachty, 20% dla duchowieństwa. Co 25 lat od uchwalenia Ustawy Rządowej zbierać się miał Sejm Konstytucyjny, który mógł zmienić konstytucję.

Integralną częścią Konstytucji 3 maja była ustawa „Miasta Nasze Królewskie Wolne w Państwach Rzeczypospolitej” zatwierdzona 18 kwietnia 1791 (konstytucja, artykuł III) oraz „Prawo o sejmikach” zatwierdzone 24 marca tegoż roku. Niektórzy dodają do tej listy również „Deklarację Stanów Zgromadzonych” z 5 maja 1791 potwierdzający ustawę rządową przyjętą dwa dni wcześniej oraz Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów z 22 października potwierdzająca jedność i niepodzielność Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Postanowienia ustawy rządowej były uszczegółowione przez liczne przepisy wykonawcze zatwierdzone między majem a czerwcem 1791 a dotyczące sejmów i sądów sejmowych (dwie ustawy z 13 maja), Straży (Praw) (1 czerwca), Narodowej Komisji Policji (tj. ministerstwo) (17 czerwca) oraz administracji cywilnej (24 czerwca).

Konstytucja 3 maja pozostała do końca dziełem nieukończonym. Jej współautor Hugo Kołłątaj ogłosił trwanie prac nad ekonomiczną konstytucją zapewniającą wszystkim prawo własności oraz zapewniające ochronę i godność każdej pracy. Trzecim dokumentem, którym zajmował się Kołłątaj była „konstytucja moralna”, zapewne polski odpowiednik amerykańskiej Karty Praw oraz francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

Konstytucja została formalnie wpisana do akt grodzkich Warszawy 5 maja 1791 i od tego momentu faktycznie weszła w życie. Została obalona przez konfederację targowicką popieraną przez Rosję, w wyniku interwencji wojsk rosyjskich w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku.

źródło: wikipedia.pl


wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Angielskiego 2014r.

2015-04-27

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Angielskiego 2013r.

2015-04-27

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Angielskiego 2012r.

2015-04-27

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Angielskiego 2011r.

2015-04-27

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Matematyki 2014r.

2015-04-24

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Matematyki 2013r.

2015-04-24

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Matematyki 2012r.

2015-04-23

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Matematyki 2011r.

2015-04-23

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Polskiego 2014r.

2015-04-22

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Polskiego 2013r.

2015-04-22

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Polskiego 2012r.

2015-04-21

wróć do góry
Arkusz Egzaminacyjny z Języka Polskiego 2011r.

2015-04-21

wróć do góry
Święta Wielkiej Nocy 2015

2015-04-02

Wielkanoc w Liceum dla Dorosłych

wróć do góry
Harmonogram Egzaminów Maturalnych Maj 2015 - Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

2015-03-21

Egzamin Maturalny dla Dorosłych; Matura dla Dorosłych w Liceum dla Dorosłych

link do arkuszy egzaminów maturalnych z poprzednich lat

Część pisemna egzaminu maturalnego:

 • 4 maja (poniedziałek) 9:00
  język polski poziom podstawowy
 • 5 maja (wtorek) 9:00
  matematyka poziom podstawowy

Jeden z języków obcych wcześniej wybrany w deklaracjach przystąpienia do matury:

 • 6 maja (środa) 9:00
  język angielski poziom podstawowy
 • 12 maja (wtorek) 9:00
  język niemiecki poziom podstawowy
 • 14 maja (czwartek) 9:00
  język rosyjski poziom podstawowy

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe wybrane przez naszych słuchaczy:

 • 6 maja (środa) 14:00
  język angielski poziom rozszerzony
 • 7 maja (czwartek) 9:00
  język polski poziom rozszerzony
 • 8 maja (piątek) 14:00
  wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy, rozszerzony
 • 12 maja (wtorek) 14:00
  język niemiecki poziom podstawowy, rozszerzony
 • 13 maja (środa) 9:00
  geografia poziom podstawowy, rozszerzony
 • 19 maja (wtorek) 9:00
  informatyka poziom podstawowy, rozszerzony
 • 19 maja (wtorek) 14:00
  historia poziom podstawowy, rozszerzony

Część ustna egzaminu maturalnego:

 • od 4 do 29 maja (data określana decyzją dyrektora szkoły):
 • język polski (prezentacja - formuła do 2014)
 • języki obce nowożytne
 • od 11 do 23 maja (data określana decyzją dyrektora szkoły):
 • język polski (wypowiedź - formuła do 2015)

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym egzamin ustny:

 • od 1 do 17 czerwca (data określana decyzją dyrektora szkoły):
 • język polski (prezentacja - formuła do 2014)
 • języki obce nowożytne
 • od 8 do 13 czerwca (data określana decyzją dyrektora szkoły):
 • język polski (wypowiedź - formuła do 2015)

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym egzamin pisemny:


Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:

 • część pisemna - 25 sierpnia 2015 r. godz. 9:00
 • część ustna (język polski, języki obce nowożytne - prezentacja i formuła od 2015) 24-28 sierpnia 2015r.

wróć do góry
8 marca - Dzień Kobiet

2015-03-07

Dzień Kobiet w Liceum dla Dorosłych

Dyrekcja Liceum dla Dorosłych życzy wszystkim słuchaczkom, nauczycielkom i sekretarkom by był to najlepszy dzień w roku!

wróć do góry
Rozpoczęliśmy zajęcia

2015-02-18

rekrutacja 2014 w Liceum dla Dorosłych

Rozpoczęliśmy zajęcia.

Dyrekcja życzy wszystkim uczniom przyjemnej nauki i doskonałych wyników.

wróć do góry


Rekrutacja na semestry wiosenne 2015r.

16 stycznia 2015

Rekrutacja na semestry wiosenne 2015r.

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych rozpoczęta. Tego nie możesz przegapić!!!

wróć do góry
Nowy Rok 2015

28 grudnia 2014

do siego roku 2015

Do siego roku 2015.

wróć do góry